برنامۀ هفتگیِ کانون فرهنگی نور

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب

پیوند شرکت در برنامه تعاملی

به نام خدا

مجازی در خدمتیم برای
برنامۀ هفتگیِ کانون فرهنگی نور،
شامل برنامه کودکان و بزرگ‌سالان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنجشنبه ۱۷ سپتامبر۲۰۲۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه و ساعت‌های تقریبی آن:

اذان و مناجات ۱۹:۲۱
برنامه کودکان ۱۹:۴۰
کلیپ های محتوایی: ۲۰:۰۰
همنوایی دعای کمیل ۲۰:۱۵
پایان ۲۱:۰۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از اینجا وارد شوید:

Live.noorcenter.com

 


با تشکر
کانون فرهنگی نور

 

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب - پیوند شرکت در برنامه تعاملی

Weekly Program
 
 

پیوستن به خبرنامه