برنامۀ هفتگیِ کانون فرهنگی نور

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب

پیوند شرکت در برنامه تعاملی

به نام خدا

مجازی در خدمتیم
برنامه هفتگی کانون نور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنجشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۲۰ از ساعت ۱۹:۳۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کودکان ۱۹:۳۰
برنامه‌ محتوایی ۲۰:۰۰
دعای کمیل ۲۰:۱۰
گزارش کوتاه در خصوص پروژه بازسازی آشپزخانه کانون فرهنگی نور توسط آقای سیدسعید هاشمی ۲۰:۳۰
امکان طرح پرسش‌های شما درخصوص پروژه بازسازی کانون فرهنگی نور از طریق حضور در برنامه زوم:
http://interactive.noorcenter.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


برنامه را در یوتیوب ما زنده ببینید:
Live.noorcenter.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


با تشکر
کانون فرهنگی نور

 

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب - پیوند شرکت در برنامه تعاملی

Weekly Program
 
 

پیوستن به خبرنامه