سومین سخنرانی ادبی فرهنگی

  • عنوان: مهرورزی
  • سخنران: استاد زکریا اعتضادی
  • تاریخ: جمعه بیست و یکم ماه سپتامبر
  • ساعت: ۵ تا ۷ بعدازظهر
  • مکان: Room: EV-003.309, Engineering Computer Science & Visual Arts Complex - EV

پیوستن به خبرنامه