مبحث معاد جسمانی از دیدگاه صدرالمتألهین

  • جلسه‌ی اول
  • جلسه‌ی دوم
  • جلسه‌ی سوم
  • جلسه‌ی چهارم
  • جلسه‌ی پنجم
  • جلسه‌ی ششم

جلسه‌ي اول

سخنرانی

دریافت

پرسش و پاسخ

دریافت

جلسه‌ي دوم

سخنرانی

دریافت

پرسش و پاسخ

دریافت

جلسه‌ي سوم

سخنرانی

دریافت

پرسش و پاسخ

دریافت

جلسه‌ی چهارم

سخنرانی و پرسش و پاسخ

دریافت

جلسه‌ی پنجم

سخنرانی و پرسش و پاسخ

دریافت

جلسه‌ی ششم

سخنرانی و پرسش و پاسخ

دریافت

خلاصه مطالب به صورت فایل ppt

دریافتا

اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه:

سلسله مباحثی در موضوع معاد با مبانی صدرایی

پیوستن به خبرنامه