عضویت در کانون فرهنگی نور و پرداخت حق عضویت

Majma2019
 

با سلام به همراهان نور

در فصل 3 اساسنامه کانون فرهنگی نور تعریف اعضا و شرایط آن آمده است 

فصل سوم – ارکان کانون

ارکان کانون عبارت از اعضا، هیئت امنا، هیئت مدیره، بازرس و مجامع می باشند. ساختار، شرح وظایف و اختیارات هریک از ارکان کانون، به قرار مندرج در مواد این فصل می باشد:

۱-۳- عضو

ماده ۸- اعضای کانون دارای اقسام زیر می باشد:

۱-۸- عضو عادی عبارت از افرادی است که با اظهار تمایل خویش به عضویت رسانه های ارتباطی کانون در آیند. این افراد فاقد حق رای در مجامع عمومی کانون بوده و از پرداخت حق عضویت معاف می باشند.

۲-۸- عضو رسمی عبارت از افرادی است که واجد مجموعه ای از شرایط و صلاحیت ها بوده و در مجامع کانون از حق رای برخوردار می باشد.

ماده ۹- پذیرش تقاضای عضویت رسمی افراد، در صورت عدم نقض شرایط زیر، توسط هیئت مدیره صورت می گیرد:

۱-۹- آشنایی به زبان فارسی.

۲-۹- پذیرش مفاد اساسنامه کانون. 

۳-۹- دارا بودن حداقل هیجده سال سن.

۴-۹- پرداخت کامل حق عضویت.

تبصره: قبول عضویت رسمی جهت شرکت در نخستین مجمع عمومی کانون، حسب تشخیص هیئت امنا از شمول شرایط فوق خارج است به استثنای بند دوم این ماده.

با توجه به شرایط فوق در صورتی که علاقه مند به عضویت رسمی در کانون می باشید می توانید از طریق تکمیل فرم عضویت رسمی اقدام فرمایید.

پرداخت حق عضویت:

حق‌عضویت ماهانه: فقط ۱۰ دلار
برای دانشجویان: ۵ دلار

 آیین نامه عضویت کانون فرهنگی نور:

آیین نامه ی عضویت در حقیقت، شیوه نامه ی هیئت امنای کانون فرهنگی نور در مسائل مربوط به بحث عضویت میباشد. شما میتوانید این آیین نامه را از اینجا مطالعه نمایید.

 


 

پیوستن به خبرنامه