پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب

پیوند شرکت در برنامه تعاملی

به نام خدا

برنامه  حضوریِ هفتگی کانون فرهنگی نور مونترال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شنبه ۱۸ ژوئن ۲۰۲۲  از ساعت ۲۰:۳٠

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حضوری در خانۀ نور
با برنامه‌های زیر در خدمت شما هستیم.

- نماز جماعت
- سخنرانی
بحث: نبوت در قرآن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4844 Courtrai, Montreal, H3W 1A4
goo.gl/maps/Y38TuteUd3F2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برنامه را در یوتیوب ما زنده ببینید:
Live.noorcenter.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


با تشکر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کانون فرهنگی نور مونترآل
‏NoorCenter.com
@noorcentermtl

 

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب - پیوند شرکت در برنامه تعاملی

Weekly Program