۱- سرآغاز

شما همان باور های خود هستید

چون
ای عزیز، تو همه اندیشه ای مابقی خود استخوان و ریشه ای

پس

گر در طلب لقمه نانی، نانی
گر در طلب گوهر كانی، كانی
این نكته رمز اگر بدانی، دانی
هر چیز كه اندر پی آنی، آنی

یکی از بزرگترین موهبت های الهی که خداوند به همه ما عطا کرده است ذهن خلاق است در داستان چراغ جادویی شنیده اید که هر آرزویی برآورده می شد ولی با این هدیه الهی ما در شرایط استثنایی قرار داریم زیرا این قدرت به شکل ذهن نیمه هوشیار یا ضمبر ناخودآگاه ماست و کسی نمی تواند آنرا از ما برباید. این موهبت در تمام دوران حیات با ماست و برای طرح خواسته های خود با محدودیتی رو به رو نیستیم. می توانیم خواسته هایمان را با ضمیر ناخودآگاه خود در میان بگذاریم. اگر با طرز کار ذهن آشنا باشیم می توانیم از آن برای اجابت خواسته مان استفاده کنیم و به هر خواسته ای برسیم. می توانیم هر شخصیتی که می خواهیم بشویم، کافی است که بخواهیم و اراده کنیم: ادعونی استجب لکم.
لذا باید هر روز ذهن معجزه گر خود را با افکار و تصدیق های مثبت جلا دهیم و بدانیم پروردگار عالم با اعطای این ذهن جادویی، این امکان را فراهم نموده است که هر آنچه را که می خواهیم از او طلب کنبم، مشروط به اینکه نتایجش را نیز بپذیریم. هر فکری را انتخاب کنیم برای ضمیر ناخودآگاهمان فرمانی خاص می شود تا به آنچه که می خواهیم برسیم.
زندگی امروز ما نتیجه مجموعه افکاری است که در مدت زندگی خود انتخاب کرده ایم. بدون توجه به اینکه آیا از شرایط امروز زندگی خود شاد هستیم یا نیستیم، باید بدانیم که در هر صورت مسئولیت آن بطورکامل بر عهده خودماست. در واقع ما با طرز اندیشه خود حقیقت زندگی مان را خلق می کنیم.
ما می توانیم فکرمان را تغییر دادهو بر اثر این تغییر،زندگی خود را نیز متحول سازیم. به یاد داشته باشید که هر طور فکر کنید، همان گونه خواهید شد. می توانیم نگرشی متفاوت داشته باشیم. انتخاب یک نگرش شادمانه و مثبت به رندگی و اشخاص، شرایط زندگی ما را به شکلی مثبت دگرگون می سازد. با کنترل اندیشه خود می توانیم زندگی مان را کنترل کنیم. دقت نمایید که تجارب بیرونی ما همیشه منعکس کننده باورهای درونی ماست.
همه شرایط و اتفاقات خوب و بد درسهایی ضروری برای حرکت به پیش هستند. هر تلاش و هر سختی وسیله ای بوده تا ما را به درک و فهم بیشتری رهنمون شود. بروز اتفاقاتی سبب شده اند تا نقطه ضعفهایمان نمایان شوند. حوادث دیگری نیز به ما کمک کرده اند تا نقاط قوت و استعدادهای پنهان خود را بیابیم. تحت تاثیر اتفاقات دیگری به مسیرهای جدید توجه کرده ایم و به گذرگاههای جدیدی رسیده ایم که آنها را در رؤیا هم نمی دیدیم.
در تغییر مسیر برای زندگی جدید باید با جملات تاکیدی مثبت و با مثبت اندیشی و مثبت گویی مکرر بر عزم راسخ خود پافشاری کنیم. چرا که تصدیق های مثبت و تکرار آنها، ضمیر ناخودآگاهمان را طوری برنامه ریزی می کند که به خواسته هایمان برسیم. تکرار عبارات مثبت و قدرتمند می تواند ذهن را طوری برنامه ریزی کند تا این عبارات مثبت را باور کنیم و باور است که سوخت اصلی حرکت به جلو و رسیدن به خواسته می باشد. به یاد داشته باشید که هر چه به مغز بدهید، باور می کند و آنچه را در باره خود بخواهید، خلق می نماید.
باید با برنامه ریزی به استقبال خواسته و موفقیت رفت و داشتن آرزو برای نیل به موفقیت کافی نمی باشد.
باید مثبت فکر کنیم تا نتایج مثبت را به زندگی خود جلب کنیم.
در نوشته های بعدی به تدریج مراحل عملی ارائه می گردد.

پیوستن به خبرنامه