۳- ضمیر ناخودآگاه

ذهن انسان به کوه یخی می ماند که در آب شناور بوده، قسمت کوچکی از آن بیرون از آب قرار گرفته و بخش عمده آن در زیر آب واقع شده باشد. قسمت نخست همان ضمیر خودآگاه بشراست و بخش بزرگ آن ضمیر ناخود آگاه وی می باشد. شکل زیر تمثیلی از گفتار بالا را به نمایش در می آورد:

در مطالب گذشته متذکر شدیم که تفکر اولین قدم برای رسیدن به هر دستاوردی است. لذا سامان بخشیدن به نحوه تفکر در راستایی سیستماتیک بسیار اهمیت دارد. این اهمیت از آن جهت است تا انسان بگونه ای برنامه ریزی شود که بطورخودکار بتواند درست، زیبا و خلاق بیندیشد.

چرا همه افراد نمی توانند مثبت بیندیشند و خلق کنند؟

اساساً پدیده فکر واحد مستقلی در وجود انسان نیست که بتواند آنچه را که می خواهد خلق نماید. علت آن است که فکر از نظام باورهای انسان دستور می گیرد و انسان در واقع آنگونه که باور دارد، می اندیشد.

قانون زندگی، قانون باورهاست و باورهای عالی و بزرگ، سرچشمه همه موفقیت های بزرگ است.

انسان از بدو تولد واز طریق حواس پنجگانه خود، اطلاعات لازم را از دنیای بیرون می گیرد. این اطلاعات بهمراه انواع تفکراتی که در ذهن او تولید می شود، توسط ضمیر ناخودآگاه وی پردازش شده ومنجر به طلوع یک باور در او می شود.

باورهای انسان توسط ضمیر ناخودآگاه او ساخته می شود.

محیط و خانواده دو بال، و در حقیقت معماران بنای باورهای انسان هستند. بنابر این باید به طور ویژه ای به آنها توجه داشت.

توانمندی یک انسان را باورهای او تعیین می کنند.

انسانها هرآنچه را که باور دارند، خلق می کنند. این باورهای شما هستند که دستاوردهای شما در زندگی تان را می سازند. باورها تعیین کننده کیفیت اندیشه هاست و اندیشه ها عامل اولیه اقدام ها، و اقدام ها به نوبه خود، عامل اصلی دستاوردهای بشر هستند. بدین سان نقش ضمیر ناخودآگاه که مسئولیت ساختن بنای باورهای انسان را به عهده دارد، کاملاً روشن می شود. لذا باید بدانیم ضمیر ناخودآگاه چیست؟

ذهن انسان به دو بخش ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه تقسیم می شود.

ضمیر خودآگاه در واقع پست فرماندهی وجود انسان است وبه مَنِ انسان اطلاق می شود. کلیه اموری که با آگاهی و به صورت ارادی و منطقی انجام می دهیم را ضمیر خودآگاه می گوییم و لذا مربوط به وقتی است که ما بیداریم. جلوه هایی از فعالیت ضمیر خودآگاه را در وقتی که کاری را آگاهانه اراده کرده وتصمیم به انجام آن می گیریم، یا هنگامی که درباره امری قضاوت کرده و یا اموری را تجزیه و تحلیل منطقی می کنیم، ملاحظه می نماییم.

از سوی دیگر ضمیر ناخودآگاه ما قرار دارد که مسئولیت اجرایی بدن را به عهده داشته و مانند یک کامپیوتر کنترل تمام اعضاء و جوارح بدن را که بطور غیر ارادی فعالیت می نمایند، به عهده دارد.

ضمیر ناخودآگاه انسان کنترل تمام سلول ها و اعضاء بدن او را به عهده دارد.

همچنین آن دسته از امور روزمره ارادی را که پس از تکرار طولانی مدت، بصورت ملکه درآمده و بدون اراده و به صورت خودکار انجام می دهیم توسط ضمیر ناخود آگاه ما اداره میشود. رانندگی از جمله این امور ارادی تکراری است.

ضمیرناخودآگاه است که باورهای انسان را ساخته و شخصیت، اعتماد به نفس و هویت آدمی را شکل داده و روحیه انسان را در هر لحظه عمر او می سازد.

پس ضمیر ناخود آگاه انسان:

  1. مسئول اجرایی بدن و اعمال غیر ارادی اوست.
  2. ساختن باورهای انسان را برعهده دارد.
  3. ساختن روحیه انسان را به عهده دارد.

ضمیر ناخود اگاه بسار قدرتمند ولی بسیار ساده لوح است و تفاوتی بین امور از جهت درستی یا نادرستی آنان نمی گذارد. بطور مثال کامپیوتری را در نظر بگیرید که طوری برنامه ریزی شده باشد که به اشتباه عدد 5 را بعنوان حاصل جمع دو عدد 2 و 2 در نظر می گیرد. در چنین صورتی، اشتباه مذکور در تمامی محاسبات آن تکرار خواهد شد. بنابراین باید آن را درست برنامه ریزی کنیم تا از قدرت فوق العاده آن استفاده کنیم.

ضمیر ناخود آگاه همان کامپیوتر وجود انسان است که باید آن را صحیح برنامه ریزی کرده و سپس با بهره گیری از قدرت شگرف آن، هر آنچه راکه می خواهیم خلق کنیم. ضمیرناخود آگاه می تواند در هر لخطه با تماس و ارتباط با ضمیر ناخود آگاه انسان های دیگر، رابطه شما را با دیگران به طور ناخودآگاه فراهم کند.

ضمیر ناخودآگاه می تواند با ارتباط با جهان آفرینش و کل کائنات، ارتباط آدمی را با جهان هستی برقرار کرده و انسان را قادر به استفاده از قدرت ماوراءالطبیعه نماید. در اینصورت، مجموعه کائنات نیز با رعایت مصالح خالق یکتا، در جهت نیل به اهداف عالی ومشروع انسان به خدمت او درمی آیند.

و سَخَّرنا لَکُم ما فِی السمواتِ وَالارض

ما آسمانها و زمین را به تسخیر شما در آوردیم.

پیوستن به خبرنامه