ملاقات

داستان ملاقات ابوسعید ابوالخیر با ابن سینا که در کتاب اسرارالتوحید آمده، بسیار معروف است. این داستان بدین شرح است:

خواجه بوعلی [سینا] با شیخ در خانه شد و در خانه فراز کردند و سه شبانه روز با یکدیگر بودند و به خلوت سخن میگفتند که کس ندانست و نیز به نزدیک ایشان در نیامد مگر کسی که اجازت دادند و جز به نماز جماعت بیرون نیامدند. بعد از سه شبانه روز خواجه بوعلی برفت، شاگردان از خواجه بوعلی پرسیدند که شیخ را چگونه یافتی؟ گفت: هر چه من میدانم او میبیند، و متصوفه و مریدان شیخ چون به نزدیک شیخ درآمدند، از شیخ سؤال کردند که ای شیخ، بوعلی را چون یافتی؟ گفت: هر آن بابی را که با عشق و معرفت گشودم، این پیر کور عصازنان آنجا بود.

پیوستن به خبرنامه