از نوشته های قیصر امین پور

cake sharbati

بعضی از آدمها را باید چند بار خواند تا معنی آنها را فهمید 
وبعضی از آدمها را باید نخوانده دور انداخت‪.


بعضی آدمها جلد زرکوب دارند٬بعضی جلد‪ ‬ضخیم،
بعضی جلد نازک و بعضی اصلا جلد ندارند‪.‬


بعضی آدمها با کاغذ کاهی نا مرغوب چاپ می شوند 
 و بعضی با کاغذ خارجی

بعضی آدمها تر جمه شده اند و
بعضی تفسیر می شوند‪ .‬


بعضی از آدمها تجدید چاپ می شوند و
بعضی از آدمها فتو کپی آدمهای دیگرند‪ .‬

بعضی از آدمها دارای صفحات سیاه وسفیداند و
بعضی از آدمها صفحات رنگی و جذاب دارند‪.‬

بعضی از آدمها قیمت پشت جلد دارند‪.‬

بعضی از آدمها با چند درصد تخفیف به فروش می رسند‪.‬
بعضی از آدمها بعد از فروش پس گرفته نمی شوند .

‬ 
بعضی ازآدمها را باید جلد گرفت ‪.‬
بعضی از آدمها را می شود توی جیب گذاشت و بعضی را توی کیف‪.‬

بعضی از آدمها نمایشنامه اند ودرچند پرده نوشته 
 و اجرا می شوند‪.‬

بعضی از آدمها فقط جدول سرگرمی اند 
وبعضی ها معلومات عمومی‪.‬


بعضی از آدمها خط خوردگی و خط زدگی دارند و
بعضی از آدمها غلط های چاپی فراوان ‪.‬


ازروی بعضی از آدمها باید مشق نوشت و ‎‫از روی بعضی آدمها باید جریمه نوشت.‬

پیوستن به خبرنامه