سخنران ۱۰ شب اول آقای دکتر مجتبی کوهپایه با با موضوعِ نگاه باطنی و انفسی به آموزه‌های تربيتی نهج‌البلاغه: شرح نامه امام علی (ع) به امام حسن (ع) 

برنامه کامل شب اول سخنرانی شب اول استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب دوم سخنرانی شب دوم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب سوم سخنرانی شب سوم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب چهارم سخنرانی شب چهارم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب پنجم سخنرانی شب پنجم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب ششم سخنرانی شب ششم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب هفتم سخنرانی شب هفتم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب هشتم سخنرانی شب هشتم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب نهم سخنرانی شب نهم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب دهم سخنرانی شب دهم استاد مجتبی کوهپایه
 

 

Ramazan2022
 
 

سخنران ۱۰ شب دوم آقای سید حسن آقامیری - سیری در ادعیۀ ماه رمضان

برنامه کامل شب یازدهم سخنرانی شب یازدهم آقای سید حسن آقامیری
برنامه کامل شب دوازدهم سخنرانی شب دوازدهم آقای سید حسن آقامیری
برنامه کامل شب سیزدهم سخنرانی شب سیزدهم آقای سید حسن آقامیری
برنامه کامل شب چهاردهم سخنرانی شب چهاردهم آقای سید حسن آقامیری
برنامه کامل شب پانزدهم سخنرانی شب پانزدهم آقای سید حسن آقامیری
برنامه کامل شب شانزدهم سخنرانی شب شانزدهم آقای سید حسن آقامیری
برنامه کامل شب هفدهم سخنرانی شب هفدهم آقای سید حسن آقامیری
برنامه کامل شب هجدهم سخنرانی شب هجدهم آقای سید حسن آقامیری
برنامه کامل شب نوزدهم سخنرانی شب نوزدهم آقای سید حسن آقامیری
برنامه کامل شب بیستم سخنرانی شب بیستم آقای سید حسن آقامیری
 

 

Ramazan2022
 
 
سخنران ۱۰ شب سوم  حجت السلام سید حسین حسینی قمی- در سایه سار نهج البلاغه
برنامه کامل شب بیست ویکم سخنرانی شب بیست ویکم حجت السلام سید حسین حسینی قمی
برنامه کامل شب بیست ودوم سخنرانی شب بیست ودوم حجت السلام سید حسین حسینی قمی
برنامه کامل شب بیست وسوم سخنرانی شب بیست وسوم حجت السلام سید حسین حسینی قمی
برنامه کامل شب بیست وچهارم سخنرانی شب بیست وچهارم حجت السلام سید حسین حسینی قمی
برنامه کامل شب بیست وپنجم سخنرانی شب بیست وپنجم حجت السلام سید حسین حسینی قمی
برنامه کامل شب بیست وششم سخنرانی شب بیست وششم حجت السلام سید حسین حسینی قمی
برنامه کامل شب بیست وهفت سخنرانی شب بیست وهفتم حجت السلام سید حسین حسینی قمی
 

 

Ramazan2022