پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب

پیوند شرکت در برنامه تعاملی

به نام خدا

برنامه حضوریِ کانون فرهنگی نور مونترال

------------------------------------

یکشنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۱

------------------------------------

در این گیر و دار کورونا ، دو سال بازارچه نوروزیمان از رونق افتاد ولی ما منتظر فرصتی شدیم تا باز دور هم جمع شویم ولی این بار به بهانه بازارچه پائیزی

روز یکشنبه ۲۴ اکتبر ساعت ۱۰ الی ۱۵ را در تقویمتان ذخیره کنید و به بازارچه ما تشریف بیاورید

از همه موسسات ، خیریه ها و مشاغل خانگی دعوت میکنیم برای رزرو غرفه با ما تماس بگیرید
4383682247
@faezememar

 

بازارچه پاییزی کانون فرهنگی نور مونترال - یکشنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۱ از ساعت ۱۰ الی ۱۵ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4844 Courtrai, Montreal, H3W 1A4
goo.gl/maps/Y38TuteUd3F2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برنامه را در یوتیوب ما زنده ببینید:
Live.noorcenter.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


با تشکر
کانون فرهنگی نور

 

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب - پیوند شرکت در برنامه تعاملی

Weekly Program