پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب

پیوند شرکت در برنامه تعاملی

به نام خدا

برنامه حضوریِ هفتگی کانون فرهنگی نور مونترال

------------------------------------

شنبه ۶ نوامبر ۲۰۲۱

------------------------------------

سخنرانی انگلیسی
در ویژه‌برنامه حضوریِ کانون فرهنگی نور مونترال

آخر هفته میزبان یکی از علمای جامعه شیعیان تورنتو هستیم. آقای Sheikh Shuja Ali Mirza شنبه عصر در کانون حضور پیدا خواهند کرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موضوع سخنرانی:
Knowledge in Islam and Islamic Knowledge

زمان: شنبه ۶ نوامبر ۲۰۲۱
ساعت ۱۶ تا ۱۸
Sat, Nov 6
4 - 6 pm
برنامۀ حضوری در خانۀ نور:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بایوگرافی از سخنران:
Sheikh Shuja Ali Mirza graduated from the University of Toronto with degrees in Physics, Computer Science and Math. He worked as an engineer before leaving for the Holy City of Qum in 1990 where he studied in Hawza.
He is one of the most senior scholars in Qom originating from the West. Sheikh has setup a Hawza in Qom named School of Islamic and Occidental Studies. This school especially focuses on students originating from the West.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4844 Courtrai, Montreal, H3W 1A4
goo.gl/maps/Y38TuteUd3F2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برنامه را در یوتیوب ما زنده ببینید:
Live.noorcenter.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


با تشکر
کانون فرهنگی نور

 

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب - پیوند شرکت در برنامه تعاملی

Weekly Program