مراسم شب ششم محرّم سال ۱۳۹۲ - جلسه اول
مراسم شب هفتم محرّم سال ۱۳۹۲ - جلسه دوم
مراسم شب هشتم محرّم سال ۱۳۹۲ - جلسه سوم
مراسم شب نهم محرّم سال ۱۳۹۲ - جلسه چهارم
مراسم شب عاشورا محرّم سال ۱۳۹۲ - جلسه پنجم
مراسم ظهر عاشورا محرّم سال ۱۳۹۲ - جلسه ششم
مراسم شام غریبان محرّم سال ۱۳۹۲ - جلسه هفتم
مراسم شب دوازدهم محرّم سال ۱۳۹۲ - جلسه هشتم
مراسم شب سیزدهم محرّم سال ۱۳۹۲ - جلسه نهم
مراسم شب چهاردهم محرّم سال ۱۳۹۲ - جلسه دهم