سخنران ۱۴ شب اول آقای دکتر مجتبی کوهپایه با موضوع تفسیر موضوعی قرآن کریم با محوریت اعمال عرفانی (توبه، انابه و مراقبه)  

برنامه کامل شب اول سخنرانی شب اول استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب دوم سخنرانی شب دوم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب سوم سخنرانی شب سوم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب چهارم سخنرانی شب چهارم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب پنجم سخنرانی شب پنجم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب ششم سخنرانی شب ششم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب هفتم سخنرانی شب هفتم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب هشتم سخنرانی شب هشتم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب نهم سخنرانی شب نهم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب دهم سخنرانی شب دهم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب یازدهم سخنرانی شب یازدهم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب دوازدهم سخنرانی شب دوازدهم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب سیزدهم سخنرانی شب سیزدهم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب چهاردهم سخنرانی شب چهاردهم استاد مجتبی کوهپایه (شب آخر) 

 

سخنران ۱5 شب دوم حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی با موضوع سخنرانی: آشتی با خدا؛ دوری از معاصی  

برنامه کامل شب پانزدهم سخنرانی شب پانزدهم حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی 
برنامه کامل شب شانزدهم سخنرانی شب شانزدهم حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی 
برنامه کامل شب هفدهم سخنرانی شب هفدهم حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی 
برنامه کامل شب هجدهم سخنرانی شب هجدهم حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی 
برنامه کامل شب نوزدهم سخنرانی شب نوزدهم حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی 
برنامه کامل شب بیستم سخنرانی شب بیستم حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی 
برنامه کامل شب بیست و یکم سخنرانی شب بیست و یکم حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی 
برنامه کامل شب بیست و دوم سخنرانی شب بیست و دوم حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی 
برنامه کامل شب بیست و سوم سخنرانی شب بیست و سوم حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی 
برنامه کامل شب بیست و چهارم سخنرانی شب بیست و چهارم حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی 
برنامه کامل شب بیست و پنجم سخنرانی شب بیست و پنجم حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی 
برنامه کامل شب بیست و ششم سخنرانی شب بیست و ششم حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی 
برنامه کامل شب بیست و هفتم سخنرانی شب بیست و هفتم حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی 
برنامه کامل شب بیست و هشتم سخنرانی شب بیست و هشتم حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی 
برنامه کامل شب بیست و نهم سخنرانی شب بیست و نهم حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی 

 

مراسم عید سعید فطر 1441 (2020)  

مراسم روز بیست و نهم ( شب عید فطر) ماه رمضان 1441 (2020) مراسم جشن عید سعید فطر 1441 (2020)