سخنران ۱۰ شب اول آقای دکتر مجتبی کوهپایه با موضوعِ سیری در نهج‌البلاغه، عرفان علوی در خطبه متقین  

برنامه کامل شب اول سخنرانی شب اول استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب دوم سخنرانی شب دوم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب سوم سخنرانی شب سوم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب چهارم سخنرانی شب چهارم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب پنجم سخنرانی شب پنجم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب ششم سخنرانی شب ششم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب هفتم سخنرانی شب هفتم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب هشتم سخنرانی شب هشتم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب نهم سخنرانی شب نهم استاد مجتبی کوهپایه
برنامه کامل شب دهم سخنرانی شب دهم استاد مجتبی کوهپایه
 

 

Ramazan2021
 
 

سخنران ۱۰ شب دوم حجت الاسلام  ناصر نقویان با موضوعِ روش تربيتی قرآن   

برنامه کامل شب یازدهم سخنرانی شب یازدهم حجت الاسلام ناصر نقویان
برنامه کامل شب دوازدهم سخنرانی شب دوازدهم حجت الاسلام ناصر نقویان
برنامه کامل شب سیزدهم سخنرانی شب سیزدهم حجت الاسلام ناصر نقویان
برنامه کامل شب چهاردهم سخنرانی شب چهاردهم حجت الاسلام ناصر نقویان
برنامه کامل شب پانزدهم سخنرانی شب پانزدهم حجت الاسلام ناصر نقویان
برنامه کامل شب شانزدهم سخنرانی شب شانزدهم حجت الاسلام ناصر نقویان
برنامه کامل شب هفدهم سخنرانی شب هفدهم حجت الاسلام ناصر نقویان
برنامه کامل شب هجدهم سخنرانی شب هجدهم حجت الاسلام ناصر نقویان
برنامه کامل شب نوزدهم سخنرانی شب نوزدهم حجت الاسلام ناصر نقویان
برنامه کامل شب بیستم سخنرانی شب بیستم حجت الاسلام ناصر نقویان
 

 

Ramazan2021
 
 

 

 سخنران ۱۰ شب سوم حجت الاسلام مسعود عالی با موضوعِ عوامل رشد معنوی  

برنامه کامل شب بیست و یکم سخنرانی شب بیستم و یکم حجت الاسلام مسعود عالی
برنامه کامل شب بیست و دوم سخنرانی شب بیست و دوم حجت الاسلام مسعود عالی 
برنامه کامل شب بیست و سوم سخنرانی شب بیست و سوم حجت الاسلام مسعود عالی 
برنامه کامل شب بیست وچهارم سخنرانی شب بیست و چهارم حجت الاسلام مسعود عالی 
برنامه کامل شب بیست وپنجم سخنرانی شب بیست و پنجم حجت الاسلام مسعود عالی 
برنامه کامل شب بیست وششم سخنرانی شب بیست و ششم حجت الاسلام مسعود عالی 
 
 

 

Weekly Program